IT outsoursing – Bratislava a okolie

Presunte zodpovednosť za Vaše IT na naše plecia. Volný čas, ktorý získate, využite na rozvoj Vášho biznisu. Outsourcing IT predstavuje modulárne riešenie . Na základe zmluvy SLA (Service Level Agreement) je možné presne vyšpecifikovať zodpovednosť odberateľa a dodávateľa služby a jasne vyčleniť oblasti, za ktoré jednotlivé strany zodpovedajú.

Hlavné výhody služby „IT Outsourcing“

it outsourcing nizsie nakladyNižšie náklady

možnosť alokácie uvoľnených vnútorných zdrojov na hlavné zamerania firmy. Odpadajú náklady na odborné školenia zamestnancov.

it podporaTím odborníkov

odpadá problém získavania kvalifikovaných odborníkov. Tím ľudí dokáže z kvalitatívneho hľadiska poskytnúť vyššiu pridanú hodnotu ako jednotlivec.

vzdialená správa PCPresun zodpovednosti

partner preberá zodpovednosť a ručí za poskytnutú službu.

it outsourcing flexibilityFlexibilita

udržanie kroku s dynamickými zmenami v IT prostredí a rýchlejšie prispôsobenie sa potrebám.

 

Cena služby „IT Outsourcing“ – od 24 eur bez DPH/hodina

Mám záujem o IT Outsourcing